Siste skrik fra Hollywood?

Dersom bipolare lidelser er trendy tilbehør for kjendiser, hvor står ikke flere av dem fram med den angivelige motediagnosen?

Genuin kreativitet og humor innebærer ofte et skrått eller uvanlig blikk på en verden som i blant kan virke frustrerende forutsigbar og knusende konform. Er det da overraskende at kreativitet og psykisk lidelse i vår forestillingsverden har amalgamert til stereotypien om «den gale kunstner», eller «that fine madness … Which rightly should possess a poet’s brain» som Michael Drayton skrev allerede på 1600-tallet? Professor i psykiatri Kay Redfield Jamison viser i boken Touched with Fire at sammenhengen neppe er tatt helt ut av luften, en konklusjon som også støttes av annen forskning [1]. Enkelte har imidlertid langt på vei hevdet at det ikke stopper der: den internasjonale populærkulturelle elitens stadige offentlige vitnesbyrd om sine psykiske lidelser har angivelig bidratt til diagnosenes status som chice accessoirer.

En talsperson for dette synet er den britiske psykiateren Joanna Moncrieff, som i en kronikk i Daily Mail holder celebriteter som Catherine Zeta-Jones og Stephen Fry medansvarlige for det hun anser som en uansvarlig økning i antallet bipolare diagnoser [2]. Moncrieff er ikke alene: psykologen Darian Leader antyder i boken Strictly Bipolar, mellom linjene, at kjente personer med diagnosen bidrar til å gjøre vår tid til det han kaller «bipolar times». Det finnes neppe noe kort og enkelt (eller ukontroversielt) svar på spørsmålet om kriteriene for bipolar lidelse er korrekte, eller om lidelsen er over- eller underdiagnostisert. Det er imidlertid interessant å rette oppmerksomheten mot kjendisenes rolle i argumentasjonen. Dersom Hollywood-faktoren ved bipolare lidelser skal tas på alvor som medvirkende årsak til det økende antallet diagnostiserte, så blir tankegangen bak straks mer illevarslende. Den uunngåelige konklusjonen i enden av resonnementet er at Hollywood-stjernenes fans (bevisst eller ubevisst) kopierer sine idoler når de oppsøker behandling for symptomer på bipolar lidelse. I beste fall gjør kjendis-argumentasjonen dem til hypokondere, i verste fall til løgnere som fører sine psykiatere bak lyset.

Men stemmer det underliggende premisset? Har vi virkelig gått inn i en bipolar tidsalder, anført av et stadig økende antall bipolare kjendiser som står fram offentlig med en slik diagnose? Spørsmålet er vanskelig å undersøke direkte, men det er mulig å utlede noen konsekvenser dersom hypotesen stemmer. Hvis det virkelig er fasjonabelt (og PR-messig gunstig) for en kjendis å kunne smykke seg med en bipolar diagnose, så skulle vi forvente å finne en betraktelig høyere andel kjendiser med en slik diagnose enn i befolkningen for øvrig. Motsatt: dersom vi finner færre eller samme andel personer med en bipolar diagnose blant kjendisene som blant resten av befolkningen, så svinner troverdigheten til den kvantitative delen av hypotesen om at en økende andel kjendiser med diagnosen skaper en bølge av imitatorer. Og kjernen i argumentet må nødvendigvis være en overrepresentasjon blant kjendiser, dersom det skal være hold i hypotesen om bipolare kjendis-imitatorer. Dersom antallet bipolare kjendiser ikke spiller noen rolle ville det være nok å finne én enkelt kjendis som offentlig har omtalt sin bipolare diagnose, og deretter hevde en årsakssammenheng (en åpenbart uholdbar argumentasjon).

Fra ord til telling: i boka Bipolare Lidelser blir 0,5 til 1 % av befolkningen nevnt som et konservativt anslag på forekomsten av bipolaritet. En mer omfattende definisjon kan bringe andelen opp mot 2,4 %. Kan vi så undersøke om andelen kjendiser med bipolare lidelser er høyere enn i befolkningen for øvrig? En artikkel fra 2013 publisert av nettstedet Wired foreslo antallet nålevende personer med egen Wikipedia-artikkel som mål på antallet globale notabiliteter, og kom fram til at det dreide seg om omtrent 600 000 [3]. Praktisk nok har den engelske utgaven av Wikipedia en egen liste over kjente personer med bipolare lidelser [4]. Dersom vi siler ut navnene på kjendiser som er (eller de siste 30 eller så årene har vært) i live, sitter vi igjen med 141 navn. Det er åpenbart en dråpe i det globale havet av 600 000 kjente personer, men de 141 stort sett Anglo-Amerikanske kjendisene må sammenlignes med et relevant totalantall. Siden den engelske delen av Wikipedia utgjør omtrent 14 % av det totale antallet artikler, er det ikke urimelig å anta at andelen kjendisartikler følger samme fordeling. Da sitter vi igjen med knapt 85 000 notabiliteter, hvilket tilsier at den bipolare andelen utgjør 0,2 %, mindre enn selv de mest konservative anslagene for befolkningen totalt. For å gjøre sammenligningen tydeligere, så finner vi 1 bipolar person per 500 kjendiser, mot minst 2,5 personer med bipolare lidelser per 500 blant resten av befolkningen.

Tallene må tas med en god klype salt, men de antyder at det mest betimelige spørsmålet ikke er «hvorfor er det så mange bipolare kjendiser?». Spørsmålet vi heller bør stilles oss er: «hvorfor finner vi så få personer med en bipolar lidelse i kjendisenes rekker?». Det er utvilsomt viktig å diskutere hvordan psykiske lidelser diagnostiseres, noe som åpenbart er hovedanliggendet for Moncrieff og Leader. Men indirekte å anklage personer med en bipolar lidelse for å imitere kjendistrender vitner om en skjødesløs respektløshet inntil en årsakssammenheng kan påvises. Den lave andelen kjendiser med bipolare lidelser vitner om et problem, en funksjonsnedsettelse, som kan stå i veien for karrieren, heller enn en fornem rekvisitt for stjernestatusen. De som bråkjekt ønsker å legge deler av ansvaret for en økning bipolare lidelser på kjendisers uttalelser i media, bør (i tillegg til å underbygge påstanden) spørre seg om hva som er verst: at kjendiser omtaler psykiske lidelser i media, eller at lidelsene forblir omgitt av tabu og fordommer?

 

Gard Jenset

 

[1] http://bit.ly/1x9kwRN

[2] http://www.dailymail.co.uk/health/article-2430129/Bipolar-Why-ARE-people-More-celebrities-say-theyve-got-.html

[3] http://www.wired.com/2013/01/the-fraction-of-famous-people-in-the-world/

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_with_bipolar_disorder

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.